Apps Trader Logo

Elektron Hökumət Portalı

Version 1.3

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Elektron Hökumət Portalı

Fariz Jafarov

Productivity

IOS
GBP 0.00


Download Elektron Hökumət Portalı on the Appstore

"Elektron Hökumәt Portalı"nın mobil versiyası.
“Elektron Hökumәt” - müasir informasiya texnologiyalarından istifadә etmәklә dövlәt qurumları tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yaşayan bütün vәtәndaşlara, hüquqi vә fiziki şәxslәrә, xarici vәtәndaşlara vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrә informasiya vә e-xidmәtlәrin göstәrilmәsininә şәrait yaradır.Release notes


- Yeni xidmətlər əlavə edildi
- Bəzi düzəlişlər aparıldıElektron Hökumət Portalı screenshot oneElektron Hökumət Portalı screenshot twoElektron Hökumət Portalı screenshot threeElektron Hökumət Portalı screenshot four