Apps Trader Logo

Ngữ pháp tiếng nhật JLPT N2

Version 3.0

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Ngữ pháp tiếng nhật JLPT N2

Thuat Nguyen

Education

IOS
GBP 0.00


Download Ngữ pháp tiếng nhật JLPT N2 on the Appstore

Giải thích toàn bộ các mẫu giữ pháp của JLPT N2 bằng tiếng Việt.
-Nhiều ví dụ dễ hiểu
-Offline, có thể xem mọi lúc, mọi nơiRelease notes


update layoutNgữ pháp tiếng nhật JLPT N2 screenshot oneNgữ pháp tiếng nhật JLPT N2 screenshot twoNgữ pháp tiếng nhật JLPT N2 screenshot threeNgữ pháp tiếng nhật JLPT N2 screenshot four