Apps Trader Logo

Y học - Thuốc A-Z

Version 1.0

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Y học - Thuốc A-Z

Ban Nguyen Ngoc

Medical, Education

IOS
GBP 0.00


Download Y học - Thuốc A-Z on the Appstore

App cung cấp nội dung phong phú và đa dạng với nội dung về khoảng 400 loại thuốc.

* Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ câu hỏi mà bạn có thể có liên quan đến một vấn đề y tế. Không bao giờ bỏ qua những lời khuyên chuyên môn y tế hoặc chậm trễ trong việc tìm kiếm nó vì cái gì đó mà bạn đã đọc trong app! Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể có một vấn đề y tế khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức.

Y học - Thuốc A-Z screenshot oneY học - Thuốc A-Z screenshot twoY học - Thuốc A-Z screenshot threeY học - Thuốc A-Z screenshot four