Apps Trader Logo

Dịch Lý VN

Version 1.0.8

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Dịch Lý VN

Que Anh Doan Vo

Utilities, Lifestyle

IOS
GBP 0.00


Download Dịch Lý VN on the Appstore





- Lịch âm dương chuẩn, giao diện đẹp. Lịch hỗ trợ tính toán các thông tin cơ bản như Hỗ Tương, Biến Tượng, Lục Thú và Quẻ theo giờ trong ngày. Dựa trên các thông tin này và chỉ dẫn theo dịch lý của Việt Nam để thực hiện việc tiên đoán trong ngày.
- App còn hỗ trợ widget để người dùng có thể lấy được thông tin theo từng giờ một cách nhanh chóng và dễ dàng.
- App còn lưu trữ những tài liệu độc quyền về dịch lý Việt Nam. Những tài liệu này được truyền từ đệ tử chánh phái thuộc phân hội Đức.



Release notes


- Bug fixes



Dịch Lý VN screenshot oneDịch Lý VN screenshot twoDịch Lý VN screenshot threeDịch Lý VN screenshot four