Apps Trader Logo

Smax Chat

Version 3.1

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Smax Chat

Ba Phan Hoang

Social Networking

IOS
GBP 0.00


Download Smax Chat on the Appstore

- Ứng dụng giúp khách hàng có thể quản lý tốt page của mình.
- Có thể giúp khách hàng kết nối với khách hàng tốt nhât.
- Quản lý fanpage, quản lý comment inbox, ẩn comment tránh cướp khách.Release notes


- Sửa lỗi
- Tối ưu hiệu năng
- Kết nối với smax.chatSmax Chat screenshot oneSmax Chat screenshot twoSmax Chat screenshot threeSmax Chat screenshot four