Apps Trader Logo

Từ điển Nhật Việt Mazii

Version 2.9.9

Content Rating 4+

User Rating 1 / 5

Votes 1

Từ điển Nhật Việt Mazii

Ghi Nguyen

Education, Books

IOS
GBP 0.00


Download Từ điển Nhật Việt Mazii on the Appstore

Mazii là công cụ học tiếng Nhật hiệu quả với thiết kế đơn giản nhưng lại được đánh giá là đem lại hiệu quả tốt cho người dùng.

Bộ từ điển của Mazii bao gồm từ điển Nhật - Việt, Việt Nhật, Hán tự, Ngữ pháp.
Với đầy đủ các tính năng tra cứu bằng Kanji, Hiragana, Romanji, Tiếng Việt và bảng vẽ Kanji

Tính năng:
- Tra cứu từ vựng tiếng Nhật, tiếng Việt
- Tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật
- Học viết kanji, trình bày cách viết một chữ Kanji
- Tổng hợp JLPT kanji và Ngữ pháp.
- Luyện đọc báo: với các bài báo được chọn lọc mỗi ngày, sử dụng cùng tính năng dịch nhanh giúp bạn đọc báo tiếng Nhật dễ dàng hơn.
- Từ chuyên ngành, danh sách từ chuyên ngành giúp bạn học thêm nhiều từ chuyên ngành dễ dàng hơn.
- Luyện tập hán tự JLPT bằng flashcard
- Từ vựng của tôi giúp bạn quản lý từ vựng của mình tiện lợi hơn.

Dữ liệu:
- Hơn 250.000 từ vựng từ điển Nhật - Việt
- Hơn 75.000 từ vựng từ điển Việt - Nhật
- Hơn 8000 chữ kanjii từ điển Hán - Việt với giải nghĩa theo từ điển Hán Việt.
- Hơn 500 cấu trúc ngữ pháp được giải thích rõ ràng và có ví dụ cụ thể.

Mazii chân thành xin lỗi tới các bạn vì khi sử dụng sản phẩm sẽ có hiện quảng cáo. Đây là nguồn thu chính để Mazii có thể tồn tại và phát triển. Nếu bạn yêu thích Mazii và không muốn xem quảng cáo nữa có thể nâng cấp lên phiên bản premium. Mazii xin chân thành cảm ơn.

Mazii cung cấp 2 phiên bản cao cấp theo thời gian và 1 phiên bản cao cấp vĩnh viễn:

- Phiên bản cơ bản: $0.99 / 1 tháng
- Phiên bản chuẩn: $9.99 / 1 Year
- Phiên bản cao cấp: $14.99 / Vĩnh viễn

* Phiên bản đăng ký theo thời hạn sẽ tự động gia hạn vào ngày cuối của kỳ trước, trừ khi bạn huỷ đăng ký trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc kỳ đăng ký hiện tại.
* Bạn có thể huỷ bất kỳ lúc nào trong cài đặt tài khoản iTunes của bạn.
* Xem thêm điều khoản sử dụng, tại: https://mazii.net/terms.html

Các bạn cũng có thể sử dụng phiên bản Online tại địa chỉ: http://mazii.net
Khi cần hỗ trợ trực tiếp, xin liên lạc qua mail: [email protected]Release notes


Sửa lỗi không focus được vào ô search.
Bổ sung thêm các gói theo tháng và theo năm.Từ điển Nhật Việt Mazii screenshot oneTừ điển Nhật Việt Mazii screenshot twoTừ điển Nhật Việt Mazii screenshot threeTừ điển Nhật Việt Mazii screenshot four


The Developer Ghi Nguyen also wrote the apps listed below, click the icon to visit the pages.

Từ điển Nhật Việt Mazii
Từ điển Nhật Việt Mazii

Free
Mazii là công cụ học tiếng Nhật hiệu quả với thiết kế đơn giản nhưng lại được đánh giá là đem lại hiệu quả tốt cho người dùng.

Bộ từ điển của Mazii bao gồm từ điển Nhật - Việt, Việt Nhật, Hán tự, Ngữ pháp.
Với đầy đủ các tính năng tra cứu bằng Kanji, Hiragana, Romanji, Tiếng Việt và bảng vẽ Kanji

Tính năng:
- Tra cứu từ vựng tiếng Nhật, tiếng Việt
- Tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật
- Học viết kanji, trình bày cách viết một chữ Kanji
- Tổng hợp JLPT kanji và Ngữ pháp.
- Luyện đọc báo: với các bài báo được chọn lọc mỗi ngày, sử dụng cùng tính năng dịch nhanh giúp bạn đọc báo tiếng Nhật dễ dàng hơn.
- Từ chuyên ngành, danh sách từ chuyên ngành giúp bạn học thêm nhiều từ chuyên ngành dễ dàng hơn.
- Luyện tập hán tự JLPT bằng flashcard
- Từ vựng của tôi giúp bạn quản lý từ vựng của mình tiện lợi hơn.

Dữ liệu:
- Hơn 250.000 từ vựng từ điển Nhật - Việt
- Hơn 75.000 từ vựng từ điển Việt - Nhật
- Hơn 8000 chữ kanjii từ điển Hán - Việt với giải nghĩa theo từ điển Hán Việt.
- Hơn 500 cấu trúc ngữ pháp được giải thích rõ ràng và có ví dụ cụ thể.

Mazii chân thành xin lỗi tới các bạn vì khi sử dụng sản phẩm sẽ có hiện quảng cáo. Đây là nguồn thu chính để Mazii có thể tồn tại và phát triển. Nếu bạn yêu thích Mazii và không muốn xem quảng cáo nữa có thể nâng cấp lên phiên bản premium. Mazii xin chân thành cảm ơn.

Mazii cung cấp 2 phiên bản cao cấp theo thời gian và 1 phiên bản cao cấp vĩnh viễn:

- Phiên bản cơ bản: $0.99 / 1 tháng
- Phiên bản chuẩn: $9.99 / 1 Year
- Phiên bản cao cấp: $14.99 / Vĩnh viễn

* Phiên bản đăng ký theo thời hạn sẽ tự động gia hạn vào ngày cuối của kỳ trước, trừ khi bạn huỷ đăng ký trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc kỳ đăng ký hiện tại.
* Bạn có thể huỷ bất kỳ lúc nào trong cài đặt tài khoản iTunes của bạn.
* Xem thêm điều khoản sử dụng, tại: https://mazii.net/terms.html

Các bạn cũng có thể sử dụng phiên bản Online tại địa chỉ: http://mazii.net
Khi cần hỗ trợ trực tiếp, xin liên lạc qua mail: [email protected]
Easy Japanese: News JLPT Dict
Easy Japanese: News JLPT Dict

Free
Easy Japanese - Easy Life

This app let you reading, listening and watching daily news provided by NHK NEWS WEB EASY, CNN, MBC... in a very simple Japanese.

News provided by NHK NEWS WEB EASY, CNN, MBC ... always updated so you do not miss anything.

A huge database of 31076 articles, 173386 vocabulary, 6355 kanji, 169736 examples and over 2000 grammar will help you master Japanese.

Main features:

- Read news with full add-ons: hide the furigana, highlight important words in the article, underline the vocabulary by JLPT level, analyze grammar structure of the article, change font size.

- Listen audio: adjust audio speed, change reading voice.

- Watch video: practice listening and learning Japanese culture.

- Translate article: you can practice the translation of the article yourself or refer to the translations of other users.

- Listen and repeat: practice listening and pronunciation skills.

- Words review: see the list of words in the article, practice with the flashcard.

- Dictionary: look up any vocabulary in the article.

- Difficult news: challenge yourself with advanced articles.

- JLPT: take the test with full level, standard test with structure like real exam.

- Music video: learn Japanese with music.

- Offline mode: you can read news event no have network. So you will reduce cost of 3G/4G connection.

- Night mode: keep your eyes safe.

Best app for practice reading, listening, speaking skill.
It will suite with JLPT N5, N4, N3, N2 and N1 level.

Let's download and share to your friend.
Thank you ^^!

簡単な日本語 - 簡単な生活

このアプリはNHK NEWS WEB EASY、CNN、MBCが提供する日常的なニュースを読んで聞くことができます。

NHKニュース提供のニュースWEB EASY、CNN、MBC ...常に更新されるので、お見逃しなく。

31076件の記事、173386語彙、6355漢字、169736例、2000年以上の文法のデータベースは、日本語を習得するのに役立ちます。

主な特徴:

- フルアドオンでニュースを読む:フリガナを隠し、記事の重要な単語をハイライトし、JLPTレベルでボキャブラリを強調し、記事の文法構造を分析し、フォントサイズを変更します。

- オーディオを聞く:オーディオ速度を調整し、読み上げ音声を変更します。

- ビデオを見る:日本の文化を聞いて練習します。

- 記事を翻訳する:記事の翻訳を自分で行うか、他のユーザーの翻訳を参照することができます。

- リスニングとリプレイ:練習と発音の練習。

- 単語のレビュー:記事の単語のリストを参照し、フラッシュカードで練習します。

- 辞書:記事内の任意の語彙を参照してください。

- 難しいニュース:高度な記事で自分自身に挑戦してください。

- JLPT:本格的な試験のような構造で、フルレベルの標準試験を受けてください。

- ミュージックビデオ:音楽で日本語を学ぶ。

- オフラインモード:ネットワークなしのニュースイベントを読むことができます。したがって、3G / 4G接続のコストを削減できます。

- ナイトモード:目を安全に保つ。

練習の読解、聞く、話すスキルのための最高のアプリ。
JLPT N5、N4、N3、N2、N1レベルのスイートです。

あなたの友人にダウンロードして共有しましょう。
ありがとうございました。...